دو نوع از شکستگی های مچ دست عبارتند از کولیس و اسمیت که در ناحیه 2/5 سانتی متری انتهای تحتانی استخوان زند اعلی (زند زبرین) اتفاق می افتد.

علت:

سقوط روی زمین، در حالی که آرنج صاف باشد و مچ دست در شکستگی کولیس به صورت هایپر اسکتنش است و قسمت جدا شده استخوان به سمت خلفی جابجا می شود ولی در شکستگی اسمیت به مچ به صورت فلکشن است و جدا شدگی به سمت کف دست جابجا می شود.

علائم:

  • در هر دو عارضه حساسیت و تورم در کف دست و وجود درد در مچ دست
  • در شکستگی کولیس ناهمجاری دینر فورک (نمای چنگالی) دیده می شود.

درمان:

  • جااندازی انتهای شکسته شده به حالت اولیه و گچ گرفتن یا اسپیلنت به مدت 4-5 هفته
  • در شکستگی شدید جراحی و بازگشت به ورزشی که مچ دست درگیر باشد، 8-12 هفته بعد از جراحی امکان پذیر است.